Worapong

สิงหาคม 8, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมข้อกำหนด ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020

มิถุนายน 30, 2023

รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 334 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์

มิถุนายน 29, 2023

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334

มิถุนายน 16, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย (Quality Meetup) โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2566