คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 2

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมวันรักครู ประจำปี 2566
กันยายน 18, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Singapore Health Technologies Consortium (HealthTEC.SG)
กันยายน 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรจาก Department of Pathology and Laboratory Medicine, Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital, ประเทศภูฏาน Batch 2

วันที่ 11 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม Biochemistry and Immunological diagnosis with special focus on analytical internal quality control for quantitative tests in clinical laboratory Batch 2 เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทดสอบที่สำคัญทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก รวมถึงการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมและผู้จัดอบรมเพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือในอนาคต ทั้งนี้การอบรมจัดขึ้นเป็น 2 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2566 และเมื่อ 21 – 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดอบรมแบบบรรยาย และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องบรรยาย 304 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.784344416824219&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol