คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก Faculty of Medical Technology, Teikyo University, Japan

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2565
สิงหาคม 25, 2022
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ณ Pullman Pattaya Hotel G จังหวัดชลบุรี
กันยายน 5, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก Faculty of Medical Technology, Teikyo University, Japan

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr.Kazuo Goto Professor for Laboratory Animal Science, Miss. Eri Kamiyama, Miss Mayuki Sato และ Miss Natsumi Shinoda (3-Year Student) Faculty of Medical Technology, Teikyo University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสเดินทางมาพบปะพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมกับคณะฯ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยร่วมกันรวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ อีกทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคนานาชาติ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุมนา มัสอูดี หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.541485954443401