คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนบึงกาฬ

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.1 ให้กับบุคลากร
ธันวาคม 2, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และวันพ่อแห่งชาติ
ธันวาคม 2, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนบึงกาฬ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับโรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นำโดย ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผอ. อิทธิชัย วิชิต คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ จังหวัดบึงกาฬ (กบจ.บก) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน มีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนของโรงเรียน นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะฯ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในการศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงประกาศของคณะเทคนิคการแพทย์ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคได้มากยิ่งขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.611782257413770
#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol