พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565
สิงหาคม 3, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
สิงหาคม 11, 2022

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และสร้างเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป้าหมายการเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป โดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาส และต้อนรับนักศึกษา ผ่านการขับร้องเพลงเพื่อเป็นการเปิดพิธี โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่ร่วมพิธี ในโอกาสเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร ได้บรรยายต่อในหัวข้อ “อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยในบ้านเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUMT)” จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร รุ่นพี่ ศิษย์เก่า ได้ร่วมกันบรรยาย และเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่อง “ระบบดูแลนักศึกษา ทุนการศึกษา และกิจกรรมในคณะเทคนิคการแพทย์” และ “Senior Meet Freshy เรียน 4 ปีต่อจากนี้จะเจออะไรบ้าง” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในช่วงท้ายได้มีการแบ่งสาขาทำกิจกรรม Q & A ตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรและวิชาชีพ พร้อมทั้งกิจกรรมเปิดบ้านพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ โดยแบ่งห้องพูดคุยเป็น 2 สาขา (สาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่านการศึกษาก่อนปริญญา และรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร หัวหน้าภาครังสีเทคนิค พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ร่วมบรรยายให้ความรู้ และตอบคำถาม ในหัวข้อ “จบเทคนิคการแพทย์/รังสีเทคนิค มหิดลปังอย่างไร ?”

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.524166972841966