เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขารังสีเทคนิค) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565
กรกฎาคม 27, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565
กรกฎาคม 27, 2022

เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วิจิตรวงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดี ครั้งที่ 29” จัดโดยนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้นอกห้องเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเพื่อเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการจัดเรียนการสอนของหลักสูตรของคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพมากขึ้น และช่วยให้นักเรียนที่เข้าร่วมตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มมากขึ้น ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากนางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5879459702068466