คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการลาปฏิบัติงาน” (ระบบลาออนไลน์)

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 4
พฤศจิกายน 2, 2020
มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563
พฤศจิกายน 9, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการลาปฏิบัติงาน” (ระบบลาออนไลน์)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยข้อมูลและสารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการลาปฏิบัติงาน” (ระบบลาออนไลน์) ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกในการลาปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อติดตามและประมวลผลสถิติการลาปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการประเมินผลและปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับบุคลากรได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนในการส่งเอกสาร การใช้ทรัพยากรกระดาษ และยังสามารถตรวจสอบสถานการณ์อนุมัติและวันลาคงเหลือได้แบบเป็นปัจจุบัน (Real-Time) โดยระบบลาออนไลน์นี้เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยคณะฯ ซึ่งนางสาวนภัสกร พิศาลายน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้บรรยายชี้แจ้งการใช้งาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 316 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/12XEqzZz-vgZQjyEqauWdGY1PdMq0wIhR