คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดฝึกอบรม หลักสูตร Digital Imaging and PACS ณ Health Polytechnic of Semarang, Indonesia
พฤศจิกายน 10, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์
พฤศจิกายน 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ประจำศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากภาควิชาคณิตศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ นำโดยอาจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อนรรฆเมธี รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย หลายศิริกุล รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ด้าน Data Science ณ ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีคณาจารย์ประจำศูนย์ฯ ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.599566575302005