คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย สู้ภัยโควิด-19 จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
พฤศจิกายน 1, 2021
Open house 2021 MUMT the heroes
พฤศจิกายน 15, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในการนี้ ศาสตราจารย์.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งในปีนี้มียอดจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 1,863,032.79 บาท

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1408KB0O0GOTpsp4XnTNS3HHXCIxIiYM_