คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร
พฤศจิกายน 12, 2021
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์
พฤศจิกายน 16, 2021

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Open house 2021 MUMT the heroes ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook fan page : สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล [MRSA] และ Faculty of Medical Technology, Mahidol University (MUMT) โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการมหิดลวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ถึงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของแต่ละคณะฯ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะเทคนิคการแพทย์ได้แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 วันได้แก่วันแรกของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และวันที่ 2 สาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่เข้าร่วม และเข้าใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค รวมถึงประชาสัมพันธ์รูปแบบการรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษา และแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 โดยแบ่งกิจกรรมเป็นฐานให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและหลักสูตร และรับฟังข้อมูลประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาโดยตรงจากการทำงาน และความก้าวหน้าของวิชาชีพ ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนักศึกษาทั้ง 2 สาขาคอยดูแล และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5075909982423446