ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
กันยายน 28, 2020
มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขาเทคนิคการแพทย์)
ตุลาคม 8, 2020

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมถึงรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะจากคณะฯ ในโอกาสนี้อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอชี้แจงนโยบาย ทิศทางการบริหารงาน โดยเน้นย้ำในเรื่องของงานวิจัย และการมุ่งไปสู่ World Class University จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะเทคนิคตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน และปิดท้ายด้วยการซักถาม พร้อมทั้งร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1uPVupkDnSepgys9eO-6cuUmUBxorjkQy