คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เลือกรายการตรวจสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเรา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334 (334th AUN Quality Assessment at Program Level)
กุมภาพันธ์ 16, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 26
กุมภาพันธ์ 20, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เลือกรายการตรวจสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเรา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ MUMT Happy Organization บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เลือกรายการตรวจสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเรา ให้กับบุคลากรในคณะฯ ได้ทราบถึงการเสริมสร้างการมีสุขภาวะดีแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อนำมาประกอบการเลือกรายการตรวจสุขภาพประจำปีได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อการดูแลสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน นำโดยอาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ หมั่นดี หัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในรูปแบบออนไลน์


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.874061561185837

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol