หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334 (334th AUN Quality Assessment at Program Level)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีทำบุญคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย
กุมภาพันธ์ 16, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เลือกรายการตรวจสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเรา
กุมภาพันธ์ 16, 2024

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334 (334th AUN Quality Assessment at Program Level)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR Team) ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334 (AUN Quality Assessment at Program Level) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ในการนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ, ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และรองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก ASEAN University Network (AUN) Expert and Assessor ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการการตรวจประเมิน ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334 ไปเมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.873981541193839

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol