กิจกรรมวิชาการ

กุมภาพันธ์ 16, 2024

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334 (334th AUN Quality Assessment at Program Level)

กุมภาพันธ์ 16, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เลือกรายการตรวจสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเรา

กุมภาพันธ์ 20, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 26

กุมภาพันธ์ 21, 2024

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment)