กิจกรรมวิชาการ

กรกฎาคม 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

กรกฎาคม 20, 2023

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2566

กรกฎาคม 20, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

กรกฎาคม 20, 2023

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566