ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2566

บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด ภายใต้การบริหารงานโดยคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน TRIUP FAIR 2023
กรกฎาคม 18, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
กรกฎาคม 20, 2023

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา” ประจำปี 2566 จัดโดยภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และงานการศึกษา ให้แก่นักเทคนิคการแพทย์ และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการดูสเมียร์เลือด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ เสริมการสร้างผู้เชี่ยวชาญในสายวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม และวิทยากร โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก เป็นวิทยากรให้การอบรม ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมบรรยายให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้โครงการอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.755813853010609

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol