คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสเมียร์เลือดช่วยวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา ประจำปี 2566
กรกฎาคม 20, 2023
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566
กรกฎาคม 20, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรเข้าประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์คาเบรียล นำโดยมิสกรองจิตต์ วานิชวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, มาสเตอร์อวิรุทธิ์ วิเศษชาติ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยม, มิสอรนิภา ไทยแท้ หัวหน้างานหลักสูตร เพื่อสร้างแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.755838489674812

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol