กิจกรรมวิชาการ

มีนาคม 9, 2022

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level)

มีนาคม 17, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือ และเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Institute of Health Technology and Science Wiyata Husada Samarinda, Indonesia

มีนาคม 22, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามการดำเนินงานวิจัย ร่วมกับบริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด

เมษายน 7, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)