หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2564
มีนาคม 3, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือ และเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Institute of Health Technology and Science Wiyata Husada Samarinda, Indonesia
มีนาคม 17, 2022

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level)

วันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา, รองศาสตราจารย์ ดร.ดลินา ตันหยง หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ จันทร์มี หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN Quality Assessment at Program Level) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Bachelor of Science in Medical Technology) ในการนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการการตรวจประเมิน ระดับอาเซียน ครั้งที่ 226 ไปเมื่อวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564

รับชมพิธีมอบประกาศนียบัตรย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1665760197137977
รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5484789011535539