กิจกรรมวิชาการ

กุมภาพันธ์ 4, 2020

MUMT Welcomed Professor and Students from University of Santo Tomas (UST), Philippines

กุมภาพันธ์ 6, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

กุมภาพันธ์ 17, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

กุมภาพันธ์ 20, 2020

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำหลักสูตร 4+1 แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2563