กิจกรรมวิชาการ

มิถุนายน 22, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และรับรองสถาบัน ประจำรอบปี 2565

มิถุนายน 24, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2565

มิถุนายน 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ประชุมทบทวนการบริหาร โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) เพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

กรกฎาคม 1, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการสังเกต และช่วยเหลือด้านสุขภาพใจนักศึกษาในเบื้องต้น ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร