คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการสังเกต และช่วยเหลือด้านสุขภาพใจนักศึกษาในเบื้องต้น ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร

คณะเทคนิคการแพทย์ ประชุมทบทวนการบริหาร โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) เพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043
มิถุนายน 27, 2022
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 65 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย
กรกฎาคม 1, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการสังเกต และช่วยเหลือด้านสุขภาพใจนักศึกษาในเบื้องต้น ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 งานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหัวข้อ “การสังเกต และช่วยเหลือด้านสุขภาพใจนักศึกษาในเบื้องต้น” ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรวงค์ ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการดูแลสุขภาพใจให้แก่คณาจารย์ ไว้ใช้ในการดูแลนักศึกษา และสร้างเครือข่ายในการดูแลนักศึกษา รวมถึงมีทักษะในการสังเกตพฤติกรรม เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ โดยคณะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาวแกมแก้ว โบษกรนัฏ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 317 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5800090333338737