กิจกรรมวิชาการ

สิงหาคม 24, 2022

ห้องปฏิบัติการ Antimicrobial resistance และห้องปฏิบัติการ Bioactive compounds ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565

สิงหาคม 29, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก Faculty of Medical Technology, Teikyo University, Japan

กันยายน 7, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)

กันยายน 12, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในรูปแบบ Online Mock Visit