กิจกรรมวิชาการ

กุมภาพันธ์ 20, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-advisor)

กุมภาพันธ์ 24, 2020

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล (HR Talk)

กุมภาพันธ์ 27, 2020

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว ประจำปี 2563

กุมภาพันธ์ 28, 2020

Certification Ceremony for Exchange Students of International Internship Program from UST, Philippines 2020