คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-advisor)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำหลักสูตร 4+1 แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2563
กุมภาพันธ์ 20, 2020
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล (HR Talk)
กุมภาพันธ์ 24, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมวิธีการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-advisor)

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมวิธีการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (e-advisor) เพื่อให้การดำเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯ มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น สนองต่อนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การจัดระบบการดูแลนักศึกษาเกิดความสอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพรอบด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ทั้งการให้คำปรึกษาทั้งในด้านการเรียน การดำเนินชีวิต และสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลชี้แนะโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กองบริหารการศึกษา กองกิจการนักศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 316 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wR-Lymi7GTzkWeENo7Qo4DJJ8ox0EOWq