กิจกรรมวิชาการ

กรกฎาคม 10, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กรกฎาคม 13, 2023

บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “3D Printing for the Future เทคโนโลยี 3 มิติ สามารถช่วยยกระดับศักยภาพทางการศึกษาอย่างไร?”

กรกฎาคม 17, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป.ลาว

กรกฎาคม 18, 2023

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566