ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป.ลาว
กรกฎาคม 17, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
กรกฎาคม 18, 2023

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ประจำปี 2566

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ FUJIFIM ASIA PACIFIC PTE. LTD. จัดอบรมหลักสูตร MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย Mr. Esnu Halim Healthcare Business Manager, FUJIFILM Medical System AI Strategic Management Digital Marketing โดยมีคณาจารย์จากภาควิชารังสีเทคนิค นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชาฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ เป็นวิทยากรให้การอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าร่วม

ทั้งนี้การจัดอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่เกี่ยวกับภาพดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ PACS และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยการแพทย์ โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ ระดับต้น Level 1: Digital Imaging & Medical Informatics Foundation และระดับกลาง Level 2: Medical Informatics Intermediate/PACS Administrator ณ ศูนย์ฝึกอบรม MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.754674059791255

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol