กิจกรรมวิชาการ

ธันวาคม 17, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน “ASEAN Healthy University Day & Bike for Health”

ธันวาคม 19, 2019

Welcome Visiting Scholar from France

ธันวาคม 23, 2019

พิธีแสดงมุทิตาจิต และพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 3

มกราคม 7, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค