คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563
มกราคม 2, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้ง “หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”
มกราคม 13, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA (AUN Quality Assessment at Program Level) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการต่าง ๆ ก่อนตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 ในเดือนกุมภาพันธ์ และเพื่อเป็นหลักสูตรต้นแบบสำหรับการฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล แก่ผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8 (MU AUN-QA Assessor รุ่นที่ 8) โดยมีคณะตรวจผู้ประเมิน นำโดยอาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA, รองศาสตราจารย์ นพ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ในการนี้คณะกรรมการได้มีการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมชมห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ในการตรวจประเมินในการนี้คณะฯ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ

และในวันสุดท้ายของการตรวจประเมินฯ ช่วงบ่าย คณะผู้ตรวจประเมินได้นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรสืบต่อไป ณ ห้อง 311-312 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1gJcp8QbHA4ERxs2XWog5G7NO_JvJFOKx