คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้ง “หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
มกราคม 7, 2020
Endnote for MUMT-RT 2020
มกราคม 13, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้ง “หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้ง “หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล” เพื่อให้บริการกับประชาชนชาวไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีสิทธิการรักษาภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือผู้ที่พักอาศัยจริงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และสิทธิอื่น ๆ สามารถมาใช้บริการได้ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย ตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามเงื่อนไข ตามชุดสิทธิประโยชน์ที่จัดให้ตามแต่ละกลุ่มประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย

  1. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข
  2. การคัดกรองภาวะซีด
  3. การคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก (Metabolic disease) ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอ้วน
  4. การให้สุขศึกษา ความรู้ และคำแนะนำด้านสุขภาพ

หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คณะเทคนิคการแพทย์ ยังสอดคล้องกับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 เพื่อการส่งเสริมสุขภาพการดูแลประชาชน ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ให้มีคุณลักษณะ well-rounded scholar อีกด้วย

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เป็นประธานตัดริบบิ้น เปิดหน่วยฯ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน ณ หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0 2441 2258 ต่อ 121-2, 09 2554 5230