กิจกรรมวิชาการ

มิถุนายน 29, 2023

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334

มิถุนายน 30, 2023

รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 334 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์

กรกฎาคม 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยความร่วมมือกับ PATELKI (The Indonesian Association of Medical Laboratory Technologists) และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ PNRL (Prodia National Reference Laboratory) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

กรกฎาคม 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Quality Assurance for Clinical Laboratory (Phase II) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย