รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 334 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334
มิถุนายน 29, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยความร่วมมือกับ PATELKI (The Indonesian Association of Medical Laboratory Technologists) และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ PNRL (Prodia National Reference Laboratory) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กรกฎาคม 6, 2023

รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 334 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ โถงรับรอง มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 334 ด้วยวาจา จากคณะกรรมการ AUN-QA Assessor Team นำโดย Prof. Dr. Wyona C. Patalinghug, Chief Assessor โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Dr. Le Quang Minh, Vietnam (Lead Assessor) และ Dr.Jo-Ann Y. Solomon, Philippines (Assessor) มาร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA (AUN Quality Assessment at Program Level) ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.743949737530354

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol