คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยความร่วมมือกับ PATELKI (The Indonesian Association of Medical Laboratory Technologists) และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ PNRL (Prodia National Reference Laboratory) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 334 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์
มิถุนายน 30, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Quality Assurance for Clinical Laboratory (Phase II) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กรกฎาคม 6, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยความร่วมมือกับ PATELKI (The Indonesian Association of Medical Laboratory Technologists) และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ PNRL (Prodia National Reference Laboratory) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดี พร้อมด้วยทีมบริหาร เข้าพบ Dr.Atna Permana : President of PATELKI (The Indonesian Association of Medical Laboratory Technologists) และMs.Reny Pratiwi ตัวแทนจาก IASMLT (The Indonesian Association of Medical Laboratory Technology) เพื่อพูดคุยปรึกษาหาความร่วมมือ ณ PATELKI (The Indonesian Association of Medical Laboratory Technologists) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ PNRL (Prodia National Reference Laboratory) ที่ Prodia Headquarter สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ห้องปฏิบัติการ PNRL นับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ISO15189, CAP accreditation, Total Laboratory Automation: TLA เป็นต้น

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.746859280572733

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol