คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Quality Assurance for Clinical Laboratory (Phase II) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าพูดคุยความร่วมมือกับ PATELKI (The Indonesian Association of Medical Laboratory Technologists) และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ PNRL (Prodia National Reference Laboratory) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กรกฎาคม 6, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566
กรกฎาคม 7, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Quality Assurance for Clinical Laboratory (Phase II) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรม Quality Assurance for Clinical Laboratory (Phase II) ร่วมกับ Dr. Atna Permana : President of PATELKI (The Indonesian Association of Medical Laboratory Technologists) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะวิทยากรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ จัดอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 27 คน ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2566 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก The Rockefeller Foundation และกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งหมายเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รวมถึงพัฒนามาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา (Capacity Building for Sustainable Future in Developing Regions) อีกทั้งเป็นการยกระดับความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพระหว่างประเทศ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.746971167228211

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol