คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม Quality Assurance for Clinical Laboratory (Phase II) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กรกฎาคม 6, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชี้แจงการใช้งานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (e-PA)
กรกฎาคม 7, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล มอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักศึกษานักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบแก่่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ผู้นับถือพระพุทธศาสนา มีความประพฤติดี เป็นรางวัลเพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.748186287106699

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol