หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institute of Health Technology and Sciences Wiyata Husada Samarinda (WHS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มิถุนายน 22, 2023
รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 334 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์
มิถุนายน 30, 2023

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Le Quang Minh, Vietnam (Lead Assessor) และ Dr.Jo-Ann Y. Solomon, Philippines (Assessor) ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA (AUN Quality Assessment at Program Level) ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ในการนี้คณะกรรมการตรวจประเมินได้มีการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมชมห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะฯ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.742709870987674

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol