คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institute of Health Technology and Sciences Wiyata Husada Samarinda (WHS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร Digital Imaging and PACS 2566 จาก Health Polytechnic of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
มิถุนายน 19, 2023
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334
มิถุนายน 29, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institute of Health Technology and Sciences Wiyata Husada Samarinda (WHS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ชูทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Institute of Health Technology and Sciences Wiyata Husada Samarinda (WHS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นำโดย Assoc. Prof. Dr. Eka Ananta Sidharta CA., CFrA, Rector of WHS Institute พร้อมด้วย Ns. Wahyu Dewi Sulistyarini MSN, Vice rector of Student and International affairs ในโอกาสเข้าร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี Miss Zulfa Zahra Salsabila นักศึกษาปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งร่วมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ
จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุมนา มัสอูดี หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์ฯ ร่วมให้ข้อมูล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.738982431360418

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol