รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 334 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์

Doctor of Philosophy Program (Doctoral Degree) in Medical Technology Faculty of Medical Technology, Mahidol University, attended the 334th AUN Quality Assessment at Program Level in ASEAN level
June 29, 2023
The Faculty of Medical Technology, Mahidol University visited PATELKI (The Indonesian Association of Medical Laboratory Technologists) and PNRL (Prodia National Reference Laboratory), Republic of Indonesia.
July 6, 2023

รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 334 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ โถงรับรอง มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 334 ด้วยวาจา จากคณะกรรมการ AUN-QA Assessor Team นำโดย Prof. Dr. Wyona C. Patalinghug, Chief Assessor โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Dr. Le Quang Minh, Vietnam (Lead Assessor) และ Dr.Jo-Ann Y. Solomon, Philippines (Assessor) มาร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA (AUN Quality Assessment at Program Level) ระดับอาเซียน ครั้งที่ 334 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.743949737530354

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol