กิจกรรมวิชาการ

กุมภาพันธ์ 25, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน ในรูปแบบออนไลน์

มีนาคม 18, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายการสังเกตพฤติกรรมและการสื่อสารเชิงบวก กับผู้มีภาวะเครียดและซึมเศร้า

มีนาคม 19, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 17025

เมษายน 1, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และหลักสูตร กับบริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN)