คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 17025

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยายการสังเกตพฤติกรรมและการสื่อสารเชิงบวก กับผู้มีภาวะเครียดและซึมเศร้า
มีนาคม 18, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และหลักสูตร กับบริษัท คีนส์ จำกัด (KEEEN)
เมษายน 1, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 17025

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 17025 แก่คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจด้านบริการวิชาการของคณะฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 17025: 2017 และเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025: 2017 ในปีงบประมาณ 2564 สำหรับห้องปฏิบัติการอาหารปลอดภัย (Food Safety Laboratory) และห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาในการเข้าสู่การยื่นขอเพื่อการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 17025 ในปีงบประมาณ 2565 โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UUmOZEg4g3AejmXPfDKrKexURXam7FJK