คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน ในรูปแบบออนไลน์

ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
กุมภาพันธ์ 24, 2021
52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 2, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ ในหัวข้อ “ เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน ” ให้แก่บุคลากรของคณะฯ ทุกระดับ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้นในความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากคุณอัญชลี เทศสวัสดิ์ นักเทคนิคการแพทย์ (ชำนาญการพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คุณอภิญญา สุราศรี นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สำนักงานอธิการบดี, คุณอภิรมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณสุพิชฌาย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำแนวทางในเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ โดยมีอาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จขององค์กร โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในคณะเทคนิคการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรทุกระดับอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้กิจกรรมได้จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ANWF0KHzb-nqU6IqE4XF-dJB6UcARA3C