ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
กุมภาพันธ์ 24, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน ในรูปแบบออนไลน์
กุมภาพันธ์ 25, 2021

ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พรลดา นุชน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation เพื่อตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ Molecular Biology and Medical Technology (626) และห้องปฏิบัติการอาหารปลอดภัย (628) ในรูปแบบ peer evaluation: phase 1

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17Srac7cNY1fry44FUlpBNDfMos9QZXYZ