คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ โดยใช้ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ แก่ร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
กุมภาพันธ์ 23, 2021
ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
กุมภาพันธ์ 24, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health and Wellness Centre) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง พร้อมด้วยคณาจารย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการฟังดนตรีต่อ และประเมินความผ่อนคลายด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง โดยใช้ดนตรีช่วยบำบัด โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้คัดสรรบทเพลงที่เหมาะสมกับช่วงวัย และเก็บข้อมูล Healthy Song เพื่อส่งเสริมการใช้ดนตรีอย่างเหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนไทย รวมทั้งการใช้ดนตรีเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1rDqSCNWNQ9FAQNy57l0lxfEDGj0AcFcW?usp=sharing