โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ โดยใช้ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ แก่ร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ แก่เกษตรกร ที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดจริงใจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
กุมภาพันธ์ 23, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ)
กุมภาพันธ์ 24, 2021

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ โดยใช้ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ แก่ร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมออกบูธตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ โดยใช้ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ ที่ผลิตและพัฒนาโดยคณะฯ แก่ร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกรร้านค้าชุมชนที่จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ตลาดจริงใจ และประชาชนที่มายังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ในโอกาสเปิดตลาดจริงใจ Farmers’ Market นครปฐม ณ ด้านหน้าท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ชั้น 1

จริงใจ Farmers’ Market เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กลุ่มธุรกิจฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประสานความร่วมมือ 4 ฝ่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเกษตร และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไทย ผ่านมาตรการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ เติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งเน้นความรับผิดชอบสังคม เป็นตลาดชุมชนรูปแบบใหม่ให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้า มุ่งเน้นผัก/ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับคนในจังหวัด โดยจะรวบรวมผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่นทั้งแบบปลอดภัยและปลอดสารพิษ ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสารเคมีตกค้าง จนได้สินค้าคุณภาพดีพร้อมวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคทุกท่านได้เลือกซื้อ