คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

MUMT Welcomed Professor and Students from University of Santo Tomas (UST), Philippines
กุมภาพันธ์ 4, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตร ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
กุมภาพันธ์ 17, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 174 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ, อาจารย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Clarita Carillo (Lead Assessor) Education Administration, University of Santo Tomas The Philippines และ Prof. Dr. Didi Suherdi, M. Ed. (Assessor) Chairman of English Language Education Study Program, Universitas Pendidikan Indonesia ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA (AUN Quality Assessment at Program Level) ระดับอาเซียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (Bachelor of Science in Radiological Technology) ในการนี้คณะกรรมการตรวจประเมินได้มีการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมชมห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะฯ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1YkryjSLWaNp4aRZ4ycEB9E0TTGpC_tvW