คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามการดำเนินงานวิจัย ร่วมกับบริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมหารือ และเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Institute of Health Technology and Science Wiyata Husada Samarinda, Indonesia
มีนาคม 17, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เมษายน 7, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามการดำเนินงานวิจัย ร่วมกับบริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมลงนามการดำเนินงานวิจัย ร่วมกับบริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด (KINN) นำโดยคุณศิริพร อริยพุทธรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด, ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์ และคุณสุพร เจริญวัฒนานนท์ กรรมการบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคินน์ นัตโตะ ในการต้านอนุมูลอิสระ และการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทจากสภาวะ oxidative stress อีกทั้งเพื่อศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคินน์ นัตโตะ ต่อระดับไขมันในเลือดของอาสาสมัคร และศึกษาการส่งเสริมสุขภาพด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

บริษัท คินน์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการขายส่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันประกอบด้วย ยารักษาโรคทั่วไป วิตามิน อาหารเสริมสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีฐานกลุ่มลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการพัฒนาเพื่อกำหนดมาตรฐาน ในการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพครบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5520026351345138