หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2567
กุมภาพันธ์ 20, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานครบรอบ 55 ปี วันพระราชทานนาม 136 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 5, 2024

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment)

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการต่าง ๆ ก่อนเข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA (AUN Quality Assessment at Program Level) ระดับอาเซียน และเพื่อเป็นหลักสูตรต้นแบบในการฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment) ภายใต้โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessor รุ่นที่ 10) โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจประเมิน นำโดยอาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ (Lead Assessor), รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรรมการตรวจประเมิน (Assessor), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ กรรมการตรวจประเมิน (Assessor) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้มีการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมชมห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ, สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการตรวจประเมินฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ในวันสุดท้ายของการตรวจประเมินฯ คณะผู้ตรวจประเมินฯ ได้นำเสนอผลการตรวจประเมินฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรสืบต่อไป ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.876871790904814

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol