2558
ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน

1.

  โครโมโซมผิดปกติที่พบบ่อยในมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน   อ.ดร.วิชนันท์ แย้มกมล
2.   Home-made Pooled Normal Plasma สำหรับการตรวจการแข็งตัวของเลือด   อ.ดร.สุมนา ดาเก็ง
3.   ภาวะ DIC ใน Acute Promyelocytic Leukemia   อ. ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์
4.   Discrimination Index for Differential Diagnosis of Iron Deficiency Anemia  and Thalassemia   ผศ. ดร.พรลดา  นุชน้อย
2560
ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน

1.

  Blood coagulation : Cell-based model   อ. ดร.สุมนา ดาเก็ง
2.   หลักการแยกชนิดเซลล์ในสารน้ำ (Effusion)   อ. ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์
3.   การแยกชนิดเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนที่พบในสเมียร์เลือดมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน   อ.ดร. วิชนันท์ แย้มกมล
4.   Value of External Quality Assessment (EQA) Report   รศ.ดร. ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์
2561
ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน

1.

  การตรวจวินิจฉัยพาหะของโรคอัลฟ่าและเบต้าธาลัสซีเมียโดยวิธีอณูชีววิทยา   อ. ดร.จิตรดา  เพชรฟอง
2.   การประเมินความสามารถบุคลากรในห้องปฏิบัติการ   รศ.ดร. ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์
3.   Megakaryocyte fragment, micromegakaryocyte และ Platelet Precursors ที่พบได้ในสเมียร์เลือด
  อ.ดร. มลธิรา พรมกัณฑ์
4.   Acute promyelocytic leukemia   อ.ดร. วิชนันท์ แย้มกมล
2562
ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน

1.

  การจำแนกลักษณะและความสำคัญของ lymphoid cells   อ. ดร.สุมนา  ดาเก็ง
2.   การตรวจน้ำไขสันหลัง (Cerebrospinal Fluid Examination)   รศ. ดร.ดลินา  ตันหยง
3.   การตรวจโครโมโซม (Cytogenetic study) และความสำคัญในกลุ่มโรค Myelodysplastic syndrome (MDS)
  ผศ. พญ.สุมนา  มัสอูดี
4.   กลไกการเกิด coagulopathy ในผู้ป่วย Acute promyelocytic leukemia (APL)   ผศ. ดร.โชติรส  พลับพลึง
2563
ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน

1.

  Coagulopathy in COVID-19   อ. ดร. สุมนา  ดาเก็ง
2.   การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วย COVID-19   ผศ. ดร.วิชนันท์  แย้มกมล
3.   Urinalysis ในผู้ป่วย COVID-19   ผศ. ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์
4.   เอ็กตร้าเซลลูล่าร์เวซิเคิลในเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอีและ Covid-19   อ. ดร. วศินี เขียนสอาด
2564
ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน

1.

  กลไกการตกของเม็ดเลือดแดงและเทคโนโลยีในการทดสอบอัตราการตกของเม็ดเลือดแดง   อ. ดร.จิตรดา เพชรฟอง
2.   Neutrophil hypersegmentation   อ. ดร.พจนารถ วานิจจะกูล
3.   โรคกลุ่ม Myeloproliferative neoplasm   รศ. ดร.ดลินา ตันหยง
4.   ภาวะเกล็ดเลือดต่าปลอม (Pseudothrombocytopenia; PTCP)   ผศ. ดร. โชติรส พลับพลึง
2565
ลำดับ ชื่อบทความ ผู้เขียน

1.

  ลักษณะเซลล์ immature monocytes (monoblast และ promonocyte) ในสเมียร์เลือด   ผศ. ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์
2.   เกล็ดเลือดและการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์   รศ. ดร.อังกูรา สุโภคเวช
3.   การจำแนกชนิด acute myeloid leukemia ตามเกณฑ์ WHO ปี ค.ศ. 2022   ผศ. ดร.วิชนันท์ แย้มกมล
4.   การจำแนกชนิด myeloproliferative neoplasms ตามเกณฑ์ WHO ปี ค.ศ. 2022   ผศ. ดร.สุมนา ดาเก็ง

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2411 2347 | 0 2419 7167 | 0 2419 7166 Ext. 151