Academic Activities

May 17, 2024

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

May 28, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Far Eastern University (FEU), Philippines ประจำปี 2567

May 29, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก เทคโนธานี (TECHNOPOLIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

May 29, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2567 (Quality Meetup 2024)