Academic Activities

February 3, 2023

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2

February 8, 2023

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25

February 9, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม ในหัวข้อ “การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP),freedom to Operate และ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

February 17, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์โซลูชันทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคครบวงจร